"*RÁDIO SOTELO*"

domingo, 30 de dezembro de 2012


JOÃO 3
Cristo ensina a Nicodemos a necessidade de regeneração
Christ teaches Nicodemus the necessity of regeneration 
 1 ויהי איש אחד בתוך הפרושים ושמו נקדימון שר ליהודים׃ 2 ויבא אל ישוע לילה ויאמר אליו רבי ידענו כי אתה מורה מאת אלהים באת כי לא יוכל איש לעשות האתות אשר אתה עשה בלתי אם האלהים עמו׃
 3 ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלהים׃
 4 ויאמר אליו נקדימון איך יולד אדם והוא זקן הכי שוב ישוב אל בטן אמו ויולד׃
 5 ויען ישוע אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלהים׃ 6 הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא׃ 7 אל תתמה על אמרי לך כי עליכם להולד מלמעלה׃ 8 הרוח באשר יחפץ שם הוא נשב ואתה תשמע את קולו אך לא תדע מאין בא ואנה הוא הולך כן כל הנולד מן הרוח׃
 9 ויען נקדימון ויאמר אליו איכה תהיה כזאת׃
 10 ויען ישוע ויאמר אליו רבן של ישראל אתה וזאת לא ידעת׃ 11 אמן אמן אני אמר לך כי את אשר ידענו נדבר ואת אשר ראינו נעיד ואתם לא תקבלו עדותנו׃ 12 אם אמרתי אליכם דברי הארץ ואינכם מאמינים איך תאמינו באמרי אליכם דברי השמים׃
 13 ואיש לא עלה השמימה בלתי אם אשר ירד מן השמים בן האדם אשר הוא בשמים׃
of faith in his death 
 14 וכאשר הגביה משה את הנחש במדבר כן צריך בן האדם להנשא׃ 15 למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃
the great love of God towards the world 
 16 כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃ 17 כי האלהים לא שלח את בנו אל העולם לדין את העולם כי אם למען יושע בו העולם׃
and the condemnation for unbelief 
 18 המאמין בו לא ידון ואשר לא יאמין בו כבר נדון כי לא האמין בשם בן האלהים היחיד׃ 19 וזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם׃ 20 כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃ 21 אבל עשה האמת יבא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים׃
Jesus baptizes in Judea 
 22 ויהי אחרי הדברים האלה ויבא ישוע ותלמידיו אל ארץ יהודה ויגר שם עמהם ויטבל׃
The baptism, witness, and doctrine of John concerning Christ 
 23 וגם יוחנן היה טבל בעינון קרוב לשלם כי שמה מים לרב ויבאו ויטבלו׃ 24 כי עוד לא נתן יוחנן אל בית הסהר׃
 25 ויהי ריב בין תלמידי יוחנן ובין היהודים על דבר הטהרה׃ 26 ויבאו אל יוחנן ויאמרו אליו רבי האיש אשר היה עמך בעבר הירדן ואשר העידת לו הנו טבל וכלם באים אליו׃
 27 ויען יוחנן לא יוכל איש לקחת דבר בלתי אם נתן לו מן השמים׃ 28 ואתם עדי כי אמרתי אנכי אינני המשיח רק שלוח אני לפניו׃ 29 אשר לו הכלה הוא החתן ורע החתן העמד ושמע אתו שמוח ישמח לקול החתן הנה שמחתי זאת עתה שלמה׃ 30 הוא יגדל הלוך וגדל ואני אחסר הלוך וחסור׃ 31 הבא ממעל נעלה על כל ואשר מארץ מארץ הוא ומארץ ידבר הבא משמים נעלה על כל׃ 32 ואת אשר ראה ושמע את זאת יעיד ואין מקבל עדותו׃ 33 ואשר קבל עדותו חתום חתם כי האלהים אמת׃ 34 כי את אשר שלחו אלהים דברי אלהים ידבר כי לא במדה נתן אלהים את הרוח׃ 35 האב אהב את בנו ואת כל נתן בידו׃ 36 כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם חרון אלהים ישכן עליו׃Cristo ensina a Nicodemos a necessidade de regeneração


Christ teaches Nicodemus the necessity of regeneration 
 1 ​E havia um homem dos fariseus, cujo nome era Nicodemos, chefe dos judeus. 2 ​Este veio a Jesus de noite, e disse-lhe:  Rabi, bem sabemos que és Mestre vindo de Deus; porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.
 3 ​Respondeu Jesus e disse-lhe:  Em verdade, em verdade te digo, que aquele que não voltar a nascer, não pode ver o Reino de Deus.
 4 ​Disse-lhe Nicodemos:  Como pode o homem nascer, sendo [já] velho? Porventura pode voltar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer?
 5 ​Respondeu Jesus:  Em verdade, em verdade te digo, que aquele que não nascer de água e [do] Espírito, não pode entrar no Reino de Deus. 6 ​O que é nascido de carne, carne é; e o que é nascido do Espírito, espírito é. 7 ​Não te maravilhes de que te disse: necessário vos é voltar a nascer. 8 ​O vento sopra onde quer, e ouves teu ruído; porém não sabes de onde vem, nem para onde vai; assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
 9 ​Nicodemos respondeu, e disse-lhe:  Como pode isto acontecer?
 10 ​Jesus respondeu, e disse-lhe:  Tu és mestre de Israel, e isto não sabes? 11 ​Em verdade, em verdade te digo, que o que sabemos, falamos; e o que temos visto, testemunhamos; e não aceitais nosso testemunho. 12 ​Se eu vos disse coisas terrenas, e não credes, como crereis, se vos disser as celestiais?
 13 ​E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu: o Filho do homem, que está no céu.
of faith in his death 
 14 ​E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do homem ser levantado, 15 ​Para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna.
the great love of God towards the world 
 16 ​Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu a seu Filho unigênito; para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17 ​Porque Deus não mandou seu Filho ao mundo, para que condenasse ao mundo; mas para que o mundo por ele fosse salvo;
and the condemnation for unbelief 
 18 ​Quem nele crer, não é condenado; mas quem não crê, já está condenado; pois não tem crido no nome do unigênito Filho de Deus. 19 ​E esta é a condenação: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz; porque suas obras eram más. 20 ​Porque todo aquele que faz mal, odeia a luz, e não vem à luz, para que suas obras não sejam reprovadas. 21 ​Mas quem pratica a verdade vem à luz, para que suas obras sejam manifestas, que são feitas em Deus.
Jesus baptizes in Judea 
 22 ​Depois disto Jesus veio com seus discípulos à terra da Judeia; e estava ali com eles, e batizava.
The baptism, witness, and doctrine of John concerning Christ 
 23 ​E João também batizava em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas; e vinham [ali], e eram batizados, 24 ​Porque João ainda não tinha sido lançado na prisão.
 25 ​Houve pois uma discussão dos Discípulos de João com os judeus sobre a purificação. 26 ​E vieram a João, e disseram-lhe:  Rabi, aquele que estava contigo dalém do Jordão, ao qual tu deste testemunho, eis que batiza, e todos vem a ele.
 27 ​João respondeu, e disse:  O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. 28 ​Vós mesmos me sois testemunhas, que disse:  Eu não sou o Cristo; mas que sou enviado diante dele. 29 ​Aquele que tem a esposa, é o esposo; mas o amigo do esposo, que [o] apoia, e lhe ouve, alegra-se muito pela voz do esposo. Assim pois já este meu gozo é cumprido. 30 ​A ele convém crescer, porém a mim diminuir. 31 ​Aquele que vem de cima, é sobre todos; aquele que [vem] da terra, da terra é, e da terra fala. Aquele que vem do céu é sobre todos. 32 ​E daquilo que viu e ouviu, isto testemunha; e ninguém aceita seu testemunho. 33 ​Aquele que aceitou seu testemunho, esse selou que Deus é verdadeiro. 34 ​Porque aquele que Deus enviou, as palavras de Deus fala; porque não [lhe] dá Deus o Espírito por medida. 35 ​O Pai ama ao Filho, e todas as coisas [lhe] deu em sua mão. 36 ​Aquele que crê no Filho tem vida eterna; porém aquele que é desobediente ao Filho não verá a vida [eterna], mas a ira de Deus continua sobre ele.